Współczynniki EP – wymagania od styczeń 2017r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania wprowadziła stopniowe obniżanie maksymalnej wartości współczynnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu maksymalna wartość wskaźnika EP od 1 stycznia 2017r wynosi:

opracowanie: zespół oszczędnybudynek.pl na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2013r.