Warunki Techniczne od stycznia 2017r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 1 stycznia 2017r. jest terminem od którego zaczynają obowiązywać nowe, wymagania dotyczące wartości współczynnika U dla przegród budynków. Do 1 stycznia 2021r. kiedy znów ulegną one kolejnemu obniżeniu powinny osiągać maksymalne wartości zgodne z poniższymi tabelami.

opracowanie: Zespół oszczędnybudynek.pl  na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r.