Stacja ładowania pojazdów elektrycznych , czy wymaga pozwolenia na budowę?

W przypadku ogólnodostępnych stacji ładowania podmiotem odpowiedzialnym za budowę jest określony w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych operator ogólnodostępnej stacji ładowania. Po jej uruchomieniu odpowiada on również za zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, oraz eksploatację.

Stacje ładowania z ograniczonym dostępem są realizowane przez właściciela/zarządcę danego obiektu z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie wymagań technicznych.

  1. Wymagania formalne

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

  • Art. 29a ust. 1 pkt. 8a budowa stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt. 27, oraz punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt. 17  Ustawy o elektromobilności nie wymaga pozwolenia na budowę,
  • Art. 30 ust. 1 pkt. 1 a budowa stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 Ustawy o elektromobilności wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno budowlanej,
  • Wyłączenie z powyższego stanowią stacje ładowania w rozumieniu art. 2 pkt. 3 Ustawy o elektromobilności – obsługujące pojazdy transportu publicznego; w tym wypadku pozwolenie na budowę jest wymagane,
  • Wyłączeniu podlega również budowa stacji ładowania przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – tutaj również wymagane jest pozwolenie na budowę ( art. 29 ust. 4 pkt. 1),
  • Art. 29a 1. budowa stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt. 27 Ustawy o elektromobilności wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego,
  • Art. 43. 1 oraz stacje ładowania w rozumieniu art.2 pkt. 27 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie

Gwoli wyjaśnienia art. 2 pkt. 27 Ustawy o elektromobilności definiuje stacje ładowania jako:

a) urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy związane z obiektem budowlanym, lub

b) wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o dużej mocy o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy – wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania, wraz ze stanowiskiem postojowym oraz w przypadku gdy stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, instalacją prowadzącą do punktu ładowania przyłącza elektroenergetycznego.

opracowanie: zespół EBDN Projekt na podstawie Ustawy prawo budowlane, oraz Ustawy o elektromobilności