OZC Invest usługa dla wymagających inwestorów

Koszty ponoszone na energię do celów ogrzewania/chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej stanowią od 30 – 40% całych nakładów ponoszonych na eksploatację budynku w cyklu jego życia. Przy tak dużym ich udziale jednym z głównych zadań na etapie przygotowania inwestycji jest prawidłowy dobór urządzeń grzewczych/chłodniczych uwzględniający zapotrzebowanie konkretnego budynku na moc. Bardzo istotnym jest również wybór technologii w oparciu o którą pracuje urządzenie, jak również nośnika energii. Prawidłowa ocena tych elementów pod kątem efektywności energetycznej zapewnia właścicielowi budynku niskie lecz powiązane z potrzebami koszty ponoszone na ogrzewanie/chłodzenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Niewłaściwy wybór przysporzyć może wysokich opłat za nośniki energii, jak również być powodem dodatkowych kosztów związanych z obsługą samych urządzeń wynikających z nieprawidłowych warunków ich eksploatacji. W sytuacji kiedy inwestor nie posiada projektu instalacji grzewczych i chłodniczych(problem ten nie dotyczy tylko modernizacji budynków, ale często jest spotykany w przypadku nowych obiektów) lub dane w nich zawarte budzą wątpliwości rozwiązaniem jest zlecenie przeprowadzenia obliczeń zapotrzebowania na moc do ogrzania/chłodzenia wraz z analizą ich kosztów dla konkretnego obiektu.

Usługą taką  jest OZC Invest TM składająca  się  z dwóch zasadniczych części:

– obliczeń OZC wykonanych w oparciu o informacje dotyczące danego obiektu z wykorzystaniem obowiązujących norm i przepisów, co gwarantuje równoważne i miarodajne wartości w oparciu o które wykonywana jest druga część opracowania,

– analizy kosztów wykorzystujących zapotrzebowanie na energię cieplną/chłodniczą dla konkretnego budynku, uwzględniającej ustalone wspólnie z inwestorem typy urządzeń, oraz technologie jakie mogą być w nim wykorzystane,

Dlaczego nie oprzeć swojego wyboru na podstawie doświadczeń innych użytkowników poprzez porównanie swojego budynku do ich?

Ponieważ takie porównanie nie uwzględnia ( gdyż jest to technicznie nie wykonalne) całego szeregu rzeczywistych czynników jakie są analizowane przy OZC. Podstawowe z nich to:

 • Rzeczywiste współczynniki Umax przegród, wynikające z ich konstrukcji i użytych materiałów,
 • Pojemność cieplna poszczególnych materiałów(akumulację ciepła),
 • Pojemność cieplna gruntu na której jest posadowiony budynek,
 • Powierzchnia poszczególnych przegród i ich orientacja względem stron świata,
 • Relacja % w całej powierzchni przegród o różnym współczynniku Umax (okna mają wyższy współczynnik Umax od ścian w które są wbudowane, zatem inne zapotrzebowanie będzie miał budynek o tej samej powierzchni całkowitej, w którym okna stanowią 25% całości powierzchni ścian, a inne ten gdzie będą stanowić np. 45%),
 • Strumienie powietrza wentylacyjnego określone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Stopień szczelności budynku(założony lub zmierzony),
 • Rodzaj zastosowanej wentylacji,
 • Strefa klimatyczna w której znajduje się budynek,
 • Współczynnik kształtu AV,
 • Liczba mieszkańców i zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową.

Jakie konsekwencje dla inwestora może mieć podejście porównawcze?

Określenie kosztów ogrzewania/chłodzenia i przygotowania c.w.u na podstawie teoretycznych podobieństw, lub innych nie zweryfikowanych obliczeniami wskaźników ,  może dać wynik różny  nawet 40 – 50%, co zdecydowanie odczuje  portfel inwestora, a trzeba pamiętać że konsekwencje złych decyzji będziemy ponosić przez co najmniej  kilkanaście lat ( czas życia urządzeń grzewczych/chłodniczych).

Różnice w kosztach ogrzewania i chłodzenia będą dotyczyły budynków modernizowanych jak również nowych o takiej samej architekturze zewnętrznej, stojących obok siebie i spełniających aktualne WT w zakresie izolacyjności przegród.

Należy dodać do powyższych również koszty inwestycyjne, które każdy stara się ograniczać. Po co zatem płacić za urządzenie o mocy np. 16 kW, skoro potrzebujemy tylko 12 kW. W przypadku kotłów pelletowych i gazowych w zależności od modelu różnica w cenie może wynieść ok. 1500 pln. Dla pomp ciepła różnice będą większe i mogą sięgać powyżej 2000 pln.

Kupić urządzenie o mniejszej mocy i tańsze…. to z kolei wpłynie na krótszy czas jego użytkowania i wyższe koszty serwisowe.

OZC Invest TM  jest opracowaniem obejmującym wszystkie wymienione wyżej czynniki wpływające na zapotrzebowanie na energię cieplną/chłodniczą, z uwzględnieniem rzeczywistych parametrów technicznych wybranych urządzeń grzewczych/chłodniczych. Można je wykonać zarówno dla budynków nowo wznoszonych jak i modernizowanych.

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu:

kontakt@ebdnproject.com