Liczba pojazdów elektrycznych w myśl ustawy o elektromobilności

Rozwój elektromobilności jest jednym z elementów niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia transformacji gospodarki mającej na celu uczynienie jej neutralną klimatycznie. W związku z powyższym pojawiają się różnego rodzaju założenia, plany czy też wymagania dotyczące liczby pojazdów zero emisyjnych jakie powinny poruszać się po drogach.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest jednym z oficjalnych dokumentów przedstawiających tego typu założenia i wymagania dla Polski.

Wynika z niego że:

 1. Naczelne i centralne organy administracji państwowej zapewniają, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym je urzędzie lub instytucji gospodarki budżetowej lub innym podmiocie zapewniającym obsługę w zakresie transportu osób wynosiło co najmniej 50% liczby użytkowanych pojazdów [ art. 34.1 ].

Wyłączeni ze stosowania powyższego zapisu są

 • Minister właściwy do spraw zagranicznych w zakresie pojazdów wykorzystywanych w placówkach zagranicznych.
 • Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Komendant Główny Policji, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie pojazdów używanych do celów specjalnych w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie pojazdów innych niż wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób,  Służby Ochrony Państwa.
 • Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000, zapewnia aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym ją urzędzie wynosił co najmniej 30% liczby użytkowanych pojazdów [ art. 35.1 ].
 • Jednostka samorządu terytorialnego z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000:
 • Wykonuje zadania publiczne określone w Ustawie o samorządzie gminnym, Ustawie o samorządzie powiatowym, Ustawie o samorządzie województwa, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego przy wykorzystaniu co najmniej 30% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub zleca wykonanie zadań publicznych o których mowa w wymienionych ustawach podmiotowi którego co najmniej 30% floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania stanowią pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym.

Przepisu tego nie stosuje się do zlecenia wykonywania zadania publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych [ art. 35.2 ].

 • Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000, świadczy usługę lub zleca świadczenie usługi komunikacji miejskiej w rozumieniu Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym  podmiotowi, którego udział autobusów  zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 30% [ art. 36.1 ].
 • Naczelny lub centralny organ administracji państwowej, o którym mowa w art. 34, zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów wynosił co najmniej:
 • 10% – od dnia 1 stycznia 2022 r.,
 • 20% – od dnia 1 stycznia 2023 r..
 • Jednostka samorządu terytorialnego o której mowa w art. 35 ust.1 zapewnia aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowych pojazdów od dnia 1 stycznia 2022 r., wynosił co najmniej 10%.
 • Jednostka samorządu terytorialnego o której mowa w art. 35 ust.2 od dnia 1 stycznia 2022 r., wykonuje lub zleca wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.
 • Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 36 ust. 1 zapewnia udział autobusów zero emisyjnych w użytkowanej flocie pojazdów co najmniej:
 • 5 % – od 1 stycznia 2021 r.,
 • 10% – od 1 stycznia 2023 r.,
 • 20% – od 1 stycznia 2025 r..

Opracowanie zespół  oszczędnybudynek.pl na podstawie Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych