Dyrektywa ErP

Z dniem 26 września 2015 roku wprowadzono w życie zapisy dyrektywy w sprawie ekoprojektu ErP, obejmującego urządzenia zużywające energię stosowane na terenie UE. W myśl jej zapisów źródła ciepła i zasobniki muszą spełniać określone wymogi w zakresie efektywności energetycznej produktów i systemów. Dyrektywa ta dotyczy olejowych i gazowych kotłów grzewczych, pomp ciepła, modułowych bloków grzewczo – energetycznych i zasobników do określonej wartości mocy, lub pojemności.

Dyrektywa ErP jest pokłosiem pakietu klimatycznego, który zakłada do roku 2020 uzyskanie następujących efektów:

 • 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych(głównie CO2),
 • 20% zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
 • 20% zmniejszenie zużycia energii pierwotnej(poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania energii)

Aby osiągnąć w/w cele, kraje UE wprowadziły przepisy dotyczące:

 • Efektywności energetycznej urządzeń(dyrektywa ErP 2009/125/WE)
 • Charakterystyki efektywności energetycznej budynków (dyrektywa EPBD 2010/31/UE)
 • Oznakowania efektywności energetycznej produktów( dyrektywa ELD 92/75/WE zastąpiona przez 2010/30/WE)

Dyrektywa ErP – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawia ogólne zasady dotyczące ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Celem dyrektywy ErP jest przyjazne środowisku kształtowanie produktów mających wpływ na zużycie energii. Mają na to wpływ następujące czynniki:

 • Tworzenie produktu(konstrukcja i produkcja),
 • Eksploatacja produktu(Emisja zanieczyszczeń i sprawność energetyczna),
 • Wykorzystanie i ocena wyrobu(recykling i wizualizacja dla klienta oceny produktu).

Dyrektywa ErP obejmuje trzy główne obszary:

 • Wymagania dla produktu(ekoprojekt),
 • Obowiązek stosowania etykiet energetycznych,
 • Obowiązek udostępniania danych technicznych produktu(kart produktu).

Dyrektywa ErP nakłada również obowiązki na dostawców urządzeń mających wpływ na zużycie energii:

Dostawcy: producenci, lub importerzy

 • Dostawcy wprowadzający do obrotu, lub oddający do użytku produkt, zobowiązani są do bezpłatnego dostarczenia dystrybutorom etykiety energetycznej wraz z każdym urządzeniem,
 • Obowiązek dołączenia tzw. karty produktu(zbiór informacji o parametrach sprzętu do jakichkolwiek materiałów towarzyszących urządzeniu, katalogi produktowe,
 • Odpowiedzialność za rzetelność informacji na dostarczanych etykietach oraz kartach produktu(treść etykiety energetycznej towarzyszącej urządzeniu leży w wyłącznej kompetencji dostawców

Dystrybutorzy: punkty sprzedaży detalicznej

 • Umieszczenie etykiet na produktach w punkcie sprzedaży. Etykieta powinna zostać umieszczona na zewnętrznej, przedniej, lub górnej części urządzenia w sposób zapewniający jego widoczność,
 • Udostępnianie tzw. karty produktu w katalogach produktowych, lub innych materiałach dołączonych do danego urządzenia w momencie jego sprzedaży odbiorcy końcowemu,
 • Każda reklama, oraz materiały promocyjne podające informacje nawiązujące do zużycia energii, ceną lub specyfikację techniczną danego modelu muszą zawierać także informację o klasie efektywności energetycznej.

opracowanie: zespół oszczędnybudynek.pl, na podstawie dyrektywy ERP