Certyfikacja wielokryterialna budynków – dostępne w Polsce systemy

BREEAM

Jest to wielokryterialny system oceny jakości oraz wpływu budynków na środowisko, będący obecnie jednym ze standardów w branży nieruchomości w Europie i na świecie, stosowanym przez inwestorów, deweloperów, najemców. System BREEAM definiuje standard najlepszych praktyk  w zakresie zrównoważonego projektowania, budowania i użytkowania budynków. System akredytacji BREEAM wykorzystuje uznane miary właściwości, które porównywane są do wartości wzorcowych w celu oceny procesów specyfikacji, projektowania, budowy i użytkowania budynku. Wykorzystane miary reprezentują szeroką gamę kategorii i kryteriów, od energii aż po ekologię. Obejmują one między innymi: jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną, dostępność transportową, materiały i konstrukcję, zarządzanie eksploatacją i realizacją, gospodarkę wodą i odpadami. Z punktu widzenia użytkownika najcenniejszymi kategoriami są te obejmujące komfort użytkownika (dostęp do światła dziennego i widoku z okna, możliwość sterowania oświetleniem, ogrzewaniem i chłodzeniem) oraz transport (dostęp do komunikacji publicznej, parkingi rowerowe czy miejsca do ładowania samochodów elektrycznych).

BREEAM opiera się na jasnym systemie oceniającym (punkty/kredyty), wspieranym przez oparte na dowodach naukowych technologie i badania. Schemat uwzględnia kryteria ogólne oraz kryteria dodatkowe, dopasowane do uwarunkowań poszczególnych krajów. Taki system ma za zadanie, z jednej strony, uwzględniać lokalne praktyki i standardy, a z drugiej, stwarzać wspólny mianownik dla oceny budynków w różnych lokalizacjach. Standardy minimalne określają grupę kryteriów, które decydują o możliwości uzyskania certyfikatu na określonym poziomie:

 • pass,
 • good,
 • very good,
 • excellent
 • out standing

Standardy minimalne stanowią  obowiązkową do spełnienia część.

Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez BRE (Building Research Establishment) Global na podstawie materiałów i raportu przygotowanych przez licencjonowanego asesora, który w trakcie procesu certyfikacji współpracuje z zespołem projektowym.

DGNB

Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego został opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) wraz z Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miasta (BMVBS), do użycia jako narzędzie planowania i oceny budynków.

Jest bardzo przejrzystym i łatwym do zrozumienia systemem oceny, który obejmuje wszystkie istotne tematy zrównoważonego budownictwa. Ocenianych jest sześć obszarów: ekologia, ekonomia, czynnik społeczno-kulturowy i tematy funkcjonalne, jak technologia, procesy i lokalizacja. Ze względu na zastosowane kryteria, certyfikacja ta ma zastosowanie w praktycznie każdym rodzaju budynków. W certyfikacji DGNB wymagania krytyczne są tylko dwa, niespełnienie któregokolwiek z nich wyklucza dalszą certyfikację budynku. Wymagania te dotyczą ilości lotnych związków organicznych w powietrzu oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Należy podkreślić tutaj, że jest to jedyny system wielokryterialny, który tak dużą wagę przykłada do udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

System DGNB przyznaje trzy kategorie certyfikacji:

 • złotą,
 • srebrną,
 • brązową.

 

HQE

HQE™ (High Quality of Environment) powstał z myślą o właścicielach budynków, managerach, użytkownikach, deweloperach i inwestorach, jak również o urbanistach i władzach lokalnych.
Jest to etykieta (nie norma), która potwierdza, że inicjatywa właściciela projektu, mająca na celu osiągnięcie danych założeń dla zrównoważonego budynku lub obszaru, zakończyła się powodzeniem. Takie podejście pozwala na zastosowanie HQE™ w różnych częściach świata, bez względu na charakter panujących warunków regulacyjnych, kulturalnych lub klimatycznych.
HQE™ odnosi się do budynków mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej i usługowych we wszystkich stadiach cyklu życia: projektowanych, modernizowanych i już użytkowanych, a także do elementów urbanistycznych (dzielnic, klastrów, kampusów).

Cerway stworzył ogólne Schematy Certyfikacji, adaptowalne do każdej krajowej specyfikacji: klimatu, regulacji, systemu organizacji i sposobu prowadzenia procesu budowy. Zespół projektowy ustala swoje własne cele w ramach danego schematu i posiada swobodę w wyborze architektonicznych i technicznych rozwiązań. Cele te są następnie oceniane według wymagań Schematu Certyfikacji lub, jeśli jest to konieczne, według zasad równorzędności.
Cerway jest jedynym operatorem HQE™ na terenach poza Francją.

 

LEED

Jest uznanym na arenie międzynarodowej systemem certyfikacji ekologicznej budynków. Opracowany przez U.S. Green Building Council (USGBC), LEED zapewnia  właścicielom i zarządcom budynków narzędzia służące identyfikacji i wdrożeniu praktycznych i mierzalnych rozwiązań w zakresie proekologicznego projektowania budynków, ich budowy, użytkowania i konserwacji.  W systemie certyfikacji LEED wyróżnionych jest siedem głównych kategorii. W każdej z nich wydzielono również podkategorie, które szczegółowo opisują standardy, jakim powinien odpowiadać certyfikowany budynek, oraz wymagania krytyczne, od których zależy, czy dany budynek może w ogóle zostać zakwalifikowany do procedury certyfikacyjnej. Wymagania krytyczne to: zrównoważona lokalizacja, efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, energia i atmosfera, materiały i zasoby, jak również jakość środowiska wewnętrznego. Są one punktowane równorzędnie w systemie zero-jedynkowym (TAK bądź NIE). Niespełnienie nawet jednego z wymogów krytycznych skutkuje nieprzyznaniem certyfikatu, z kolei ich pozytywna ocena pozwala na dalszą ocenę według pozostałych kryteriów danej kategorii oraz osiągnięcie wyższych poziomów certyfikacji, uzależnionej od uzyskanych sumarycznie punktów (poziomy: zwykły, srebrny, złoty oraz platynowy). Aby uzyskać wysoką ocenę dla budynku, należy spełnić większość wymagań głównych grup kategorii.

LEED jest wystarczająco elastyczny, aby się dostosować do wszystkich rodzajów budynków – komercyjnych oraz mieszkaniowych. Działa w całym cyklu życia budynku – od projektowania i budowy, poprzez eksploatację i konserwację.

tabela 1 poziomy rejestracji projektów LEED

Od października 2016 w rejestracji projektów LEED obowiązuje wersja LEED v4 która jest bardziej wyrazista i lepiej dostosowana do specyfiki różnych dziedzin sektora budownictwa, niż wersja 2009.

Spośród cech wyróżniających LEED v4 możemy wymienić m.in. podejście do jakości środowiska wewnętrznego oparte na wydajności, czy też szersze spojrzenie na materiały budowlane, wymagające szczegółowego zapoznania się z ich charakterystykami i możliwym oddziaływaniem na organizm człowieka oraz środowisko. Rozszerzone jest też badanie efektywności wodnej (WE) – ujmuje całkowite zużycie wody w budynku, a dodatkowy kredyt przyznaje się projektom, w których zużycie energii opiera się na zasadzie demand response.

 

 WELL BUILDING STANDARD

WELL Building Standard® to system certyfikacji stworzony przez IWBI™ (International WELL Building Institute™). Jest to pierwszy system, który skupia się tylko i wyłącznie na zdrowiu i samopoczuciu użytkowników budynków. System oparto na założeniu, że budynek (gdzie spędzamy ponad 90% swojego czasu) wpływa w istotny sposób na ludzi – fizyczne otoczenie w budynku wspiera zdrowie produktywność i samopoczucie użytkowników, co poparte jest licznymi naukowymi i medycznymi badaniami analizującymi ten związek. Certyfikacja jest potwierdzeniem dla właścicieli budynków i pracowników, że sposób projektowania ich przestrzeni promuje zdrowie i dobre samopoczucie.

System certyfikacji WELL mierzy i monitoruje te aspekty związane z budynkiem i jego środowiskiem wewnętrznym, które mają istotny wpływ na przebywających w nim ludzi. WELL Building Standard® jest podzielony na siedem kategorii: powietrze, wodę, odżywianie, światło, kondycja fizyczna, komfort i umysł. Te z kolei dzielą się na 102 cechy, które oceniane są w każdym projekcie. W systemie oceny WELL wyróżniamy następujące schematy:

 • New and Existing Buildings
 • New and Existing Interior
 • Core and Shell Compliance

W dwóch pierwszych możliwe jest uzyskanie poziomów: Silver, Gold oraz Platinum, z kolei w schemacie Core and Shell przyznawane jest oznaczenie Core and Shell Compliance. Obowiązkowe cechy WELL zostały skategoryzowane jako tzw. preconditions i wypełnienie wszystkich z nich jest konieczne, aby uzyskać najniższy poziom oceny – Silver bądź ocenę Core and Shell Compliance. Z kolei tzw. optimizations, to pozostałe cechy, których opcjonalne zastosowanie umożliwi uzyskanie wyższych ocen – Gold czy Platinum. WELL został stworzony w sposób, który pozwala na harmonijne łączenie go z innymi systemami certyfikacji wielokryterialnej (w szczególności z LEED). Jest on więc następnym, naturalnym krokiem ku polepszaniu jakości istniejących i nowopowstających budynków oraz przestrzeni pracy.

Opracowanie: zespół oszczędnybudynek.pl  na podstawie materiałów Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego