Białe Certyfikaty – etapy pozyskania

Nowa Ustawa o efektywności energetycznej  z dnia 20 maja 2016r. wprowadziła dość istotne zmiany w zakresie pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej ( Białych Certyfikatów).  Zasadniczych zmian jest kilka, a podstawowa to ta dotycząca statusu przedsięwzięć które mogą być zgłaszane we wniosku. Według starej ustawy można było zgłaszać przedsięwzięcia zarówno planowane, jak i te których realizacja została zakończona. Po zmianie wnioski mogą dotyczyć tylko i wyłącznie planowanych działań, z małym wyjątkiem który do dnia 30 września 2017r. pozwala zgłaszać przedsięwzięcia już zakończone, lecz nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2014r.

Jak więc wygląda zgodnie z obowiązującą ustawą procedura uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej zwanych Białymi Certyfikatami ?

ETAP I

Zgłoszenie przez podmiot, który zamierza realizować przedsięwzięcie poprawiające efektywność energetyczną, do Prezesa URE wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej. We wnioski są zawarte min. informacje o:

 • Rodzaju przedsięwzięcia oraz miejscu jego realizacji,
 • Ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia,
 • Okres uzyskiwania oszczędności energii dla danego przedsięwzięcia w latach,
 • Załącznikami do wniosku są: audyt efektywności energetycznej, oraz oświadczenie wnioskodawcy.

Ważne:

 • Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym,
 • Nie ma ograniczeń w liczbie zgłaszanych wniosków przez jednego wnioskodawcę,
 • Mogą być zgłaszane przedsięwzięcia z przewidywaną oszczędnością energii co najmniej 10 toe średnio w roku.

Bardzo ważnym jest aby pamiętać o zgłoszeniu wniosku przed rozpoczęciem inwestycji, nie w jej trakcie, czy też po zakończeniu.

ETAP II

Ocena wniosku o wydanie świadectwa o efektywności energetycznej przez URE.

 • Wydanie świadectwa następuje w terminie do 45 dni od daty złożenia wniosku, pod warunkiem stwierdzenia jego prawidłowości.
 • W przypadku braku we wniosku wymaganych danych lub dokumentów, wnioskodawca jest wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, jeżeli tego nie zrobi, wniosek nie będzie rozpatrzony.

ETAP III

Po otrzymaniu świadectwa wnioskodawca:

 • Realizuje zgłoszone przedsięwzięcie,
 • Zleca sporządzenie audytu potwierdzającego uzyskanie oszczędności energii w wyniku przeprowadzonej modernizacji, uzyskana oszczędność musi być zgodna z wielkością zadeklarowaną we wniosku.
 • Zawiadamia Prezesa URE o zakończeniu przedsięwzięcia, załączając do zawiadomienia: oświadczenie, oraz audyt efektywności energetycznej.

Ważne:

 • Audyt efektywności energetycznej wykonywany po przeprowadzonej modernizacji nie może być wykonywany przez tego samego audytora co audyt załączony do wniosku,
 • Audyt efektywności energetycznej wykonywany jest dla przedsięwzięć z oszczędnością przekraczającą 100 toe.

Jeżeli chodzi o Białe Certyfikaty, to ważnym jest aby pamiętać że:

 • Prawa majątkowe z nich wynikające są przedmiotem obrotu na giełdach towarowych,
 • Świadectwo sprzedane przedsiębiorstwu energetycznemu może być przez nie przedstawione w URE na dowód realizacji oszczędności energetycznych wynikających z ustawy,

 

Opracowanie: M. Waszczuk EBDNProject