Wpływ okien na efektywność energetyczną budynku

Od kilku lat można zaobserwować dążenie do  uzyskania jak najlepszej efektywności energetycznej budynków. Obowiązujące prawo w zakresie budownictwa określa maksymalne wskaźniki zapotrzebowania na energię jakimi muszą się charakteryzować budynki nowo powstające, wskazując również minimalne wartości dotyczące parametrów poszczególnych elementów mających wpływ na oszczędność energii.  W przypadku budynków remontowanych część parametrów będą determinowały obowiązujące WT, jak również standard energetyczny jaki ma zostać osiągnięty . Efektywność energetyczna jest zależna od bardzo wielu parametrów poszczególnych elementów i systemów, w tym także stolarki okiennej. Jej wpływ na efektywność energetyczną budynków, jest znaczący gdyż wynika z dość dużego udziału okien w całkowitej powierzchni przegród. W budynkach starszych sprzed 1995r.  udział ten wynosi do 20%, a w budynkach nowoczesnych może przekraczać 50%. Przekładając te wartości na straty energii, okna odpowiadają średnio za 15-30% całkowitych jej strat w budynku.

Dla zdecydowanej większości inwestorów jedynym parametrem na podstawie którego oceniają energooszczędność okien i dokonują ich wyboru jest współczynnik U. Jest to podejście jak najbardziej błędne, gdyż parametrów determinujących energooszczędność tego elementu budynku jest znacznie więcej, a są to:

  • Wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K],
  • Wartość współczynnika przepuszczalności energii słonecznej – g,
  • Szczelność na przenikanie powietrza,
  • Sposób połączenia stolarki z konstrukcją budynku opisany za pomocą wartości mostka cieplnego połączenia,
  • Geometria stolarki – udział powierzchni szyby do powierzchni całego okna.

Dopiero wybór okien charakteryzujących się odpowiednimi wartościami wszystkich w/w parametrów pozwala na osiągnięcie przez cały budynek wymaganych wskaźników zapotrzebowania na energię pierwotną Ep.

Współczynnik przenikania ciepła U

Jego wartości określono w rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. i powinien wynosić od 1 stycznia 2017r.

Współczynnik przepuszczalności słonecznej – g.

Jest to również parametr określony w rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.  Wartość współczynnika g wyznaczana jest ze wzoru:

g = fc  gn

gdzie:

gn – współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia,

fc – współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne, w okresie letnim nie może być większy niż 0,35.

Poniższa tabela przedstawia oszczędności energii dla wybranych wartości współczynnika gn

Jak wynika z zaprezentowanych wartości wnikliwiej współczynnikowi g należy się przyjrzeć kiedy budynek jest wyposażony w instalację grzewczą, oraz chłodzenia. Gdy współczynnik g o określonej wartości pozwala na osiągnięcie wyższych oszczędności energii na ogrzewaniu, mniej oszczędzamy energii przeznaczonej na chłodzenie, i na odwrót.

Szczelność na przenikanie powietrza

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w budynkach niskich, średniowysokich i wysokich przepuszczalność powietrza dla okien i drzwi balkonowych przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 2,25m3/mh w odniesieniu do długości linii stykowej, lub 9m3/m2h w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi.  Dla okien i drzwi balkonowych w budynkach wysokościowych przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 0,75m3/mh w odniesieniu do długości linii stykowej lub 3m3/m2h w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 4 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi.

Jeżeli chodzi o zalecaną szczelność powietrzną budynków to powinna ona wynosić:

  • w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową: n50 ≤ 3,0 l/h
  • w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją: n50 ≤ 1,5 l/h
  • w budynkach niskoenergetycznych: n50 ≤ 1,0 l/h
  • w budynkach pasywnych: n50 ≤ 0,6 l/h

Głównymi elementami okien odpowiadających za szczelność powietrzną są profile z jakich są wykonane, oraz rodzaj uszczelek. Warto także zwrócić uwagę na rodzaj okucia.

Wartość mostka cieplnego połączenia okna z budynkiem

Zgodnie z przywoływanym już wcześniej rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. połączenia okien z ościeżnicami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.  Prawidłowo zaprojektowane i wykonane połączenia okna ze ścianą  powinno pozwolić na osiągnięcie mostka liniowego dla okien pomiędzy: Ψ≤ 0,1-0,05 W/mK

Rysunek 2. Przykład poprawnego montażu okna z ościeżnicą cofniętą; www.atlas.com.pl
 

 

Rysunek 3. Przykład poprawnego montażu okna z ościeżnicą zlicowaną; źródło www.atlas.com.pl

Jakie oszczędności energii można uzyskać dla poszczególnych wartości mostka liniowego przedstawia poniższa tabela.

Rynek oferuje obecnie dość szeroki wybór okien. Poza kilkoma producentami o zasięgu ogólnokrajowym ( często również globalnym), mniejszych producentów możemy znaleźć praktycznie w każdym większym powiecie. Tak duży natłok konkurencji w rzeczywistości wprowadza nie mały ból głowy inwestorów w chwili dokonywania wyboru. Wielość producentów to także różna jakość produktów, oraz strategii marketingowych, gdzie wspólnym mianownikiem jest eksponowanie tych parametrów, które wyróżnią okno ( opcjonalnie wykażą że nie jest ono gorsze od najlepszych), oraz kamuflowanie tych które najlepsze nie są.  Mając więc wiedzę na które z nich należy zwrócić baczną uwagę wybór powinien się zawęzić, a rachunki z tytułu energii cieplnej/chłodniczej obniżyć.

Opracowanie zespół oszczędnybudynek.pl

Podaj dalej Share on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page