LAF – współczynniki korekcyjne uwzględniające położenie lokalu w bryle

Rozliczanie energii cieplnej w budynkach wielolokalowych w oparciu o wskazania podzielników kosztów ogrzewania jest zadaniem niełatwym i wywołującym wiele kontrowersji wśród lokatorów, jak i pytań o pomoc zarządców nieruchomości. Pomijając kwestie związane ze sposobem określania zużycia przez same podzielniki, dość istotnym jest sposób korygowania wskazanych wartości na etapie dokonywanego rozliczania lokali, przez firmy rozliczeniowe, lub samych zarządców. Brak konkretnych wytycznych i regulacji powoduje zróżnicowane podejście zwłaszcza w tych przypadkach w których można korzystać z więcej niż jednego rozwiązania. Przykładem różnych podejść jest stosowanie współczynników korekcyjnych uwzględniających położenie lokalu w bryle.

Zgodnie z art. 45a pkt.9 Ustawy Prawo Energetyczne:

Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania….

Skupiając się na współczynnikach wyrównawczych trzeba zaznaczyć że wśród zarządców można spotkać trzy rozwiązania:

  1. Wybór współczynników zawartych w tablicach COBRIT INSTAL.
  2. Zlecanie opracowanie tzw. współczynników LAF, obliczanych na podstawie strat ciepła w poszczególnych lokalach znajdujących się w budynku, i przekazanie ich wraz z pozostałymi informacjami firmie rozliczeniowej.
  3. Zbagatelizowanie problemu i brak uwzględniania współczynników korygujących.

Zewnętrznej firmie rozliczeniowej pozostaje jedynie zastosować się do wytycznych zleceniodawcy.

Jak wynika z zacytowanego fragmentu ustawy, rozwiązanie 3 jest niezgodne z przepisami, dokonam zatem porównania 1 i 2 podejścia, a żeby nie teoretyzować posłużę się przykładem jednego z budynków dla którego niedawno współczynniki LAF opracowałem.

Tablice COBRIT INSTAL określają że w budynku wybudowanym według norm ochrony cieplnej przed 1983 r. ( a z takim przypadkiem miałem do czynienia)  współczynniki korygujące powinny zostać dobrane według następującego klucza:

gdzie:

– górny wiersz stanowią lokale znajdujące się na ostatniej kondygnacji,

– dolny wiersz stanowią lokale znajdujące się na parterze,

– kolumny I i IV określają współczynniki dla lokali skrajnych lub szczytowych,

Poniższa tabela przedstawia współczynniki LAF obliczone w oparciu o straty ciepła lokalu i jego powierzchnię:

Co do nazwijmy to ogólnego rozkładu współczynników w budynku jest on taki sam jak w tabeli 1. Najniższe współczynniki znajdują się na ostatniej kondygnacji, a najwyższe na kondygnacjach środkowych.

Jak widać w tabeli 2 rozkład strat ciepła w poszczególnych lokalach odniesiony do ich powierzchni daje różne wartości współczynników, a odnosząc je do tablic COBRIT INSTAL, różnice mogą sięgać ponad 20%. Są one bardziej sprawiedliwymi z punktu widzenia lokatora niż współczynniki zaimplementowane z uniwersalnej tabeli.

Uniwersalne tabele nie uwzględniają:

– strat ciepła wynikających z  różnych konstrukcji przegród,

– układu i wielkości okien ( a taki przypadek istniał w budynku),

– usytuowania lokalu względem stron świata,

– osłonięcia budynku, lub jego części,

– zajmowanej powierzchni ( nie można jedną miarą mierzyć środkowego lokalu o powierzchni 35m2, i 55m2),

– nie donoszą się do zmian charakterystyki energetycznej budynku w wyniku modernizacji przegród budowlanych.

Z powyższego przykładu wynika, że droga na skróty nie w każdym przypadku jest właściwą. Procedury rozliczania zużycia energii cieplnej powinny  uwzględniać jej faktyczne zużycie w poszczególnych lokalach. Wykorzystywanie uniwersalnych metod nigdy nie odzwierciedla stanu faktycznego dla konkretnego przypadku, i w wielu sytuacjach może być niesprawiedliwe, i wywoływać słuszne protesty lokatorów. Dlatego też ważnym jest, aby korzystać z dostępnych i niedrogich w tym przypadku narządzi – obliczenie współczynników LAF jest to koszt kilkunastu  PLN dla mieszkania, a spokój lokatora i zarządcy bezcenny.  Tego typu opracowania powinny być tym bardziej cenne, że ich wyniki mogą być wykorzystane również w przyszłości w sytuacji rezygnacji z opomiarowania lokali podzielnikami – wszak mówimy tutaj o korekcie z tytułu niekorzystnego położenia lokalu w bryle budynku, a to jest niezmienne bez względu fakt stosowania podzielników lub nie.

Powyższy materiał poza cytowanymi przepisami Ustawy Prawo Energetyczne i zaleceniami zawartymi w tabeli 1 COBRIT INSTAL  jest materiałem w pełni autorskim i podlega ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego rozpowszechnianie, cytowanie, oraz powielania wymaga zgody autora.
Podaj dalej Share on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page